โครงการอนุรักษ์พลังงาน ESCO

          บริษัทฯของเราให้บริการอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมการให้คำปรึกษา การนำเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์ และการดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน รวมไปถึงการขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้สถานประกอบการของท่าน

 

ในการการดำเนินงานของเราจะเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทจัดการพลังงาน จำเป็นต้องมี

(1) สัญญารับประกันผลการดำเนินงาน (EPC)
(2) กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินงาน (M&V)

 

          ซึ่งสถานประกอบการสามารถดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานกับเราได้หลากหลายอุปกรณ์ตามความต้องการของท่าน 
อาทิเช่น หลอดไฟ LED, แอร์ระบบ Inverter, ระบบปรับอากาศ chiller รวมไปถึง Solar Rooftop

 

 

ขั้นตอนการให้บริการของ ESCO

โครงการอนุรักษ์พลังงานจะเป็นการดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 1. ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ โดยนำอุปกรณ์จริงมาทดสอบแสง
      เพื่อตรวจวัดและพิสูจน์ผลด้านคุณภาพและการประหยัดพลังงาน
 2. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ (Proposal) รายงานและคำนวณการประหยัดพลังงาน
 3. การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการกรณีผู้ประกอบการไม่ต้องการลงทุนเอง
 4. จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง
 5. การบริหารโครงการ
 6. มีสัญญารับประกันผลการประหยัดของโครงการ (EPC)  
 7. ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ ตรวจวัดผลและพิสูจน์ ผลการประหยัดพลังงาน
      ที่ได้จริง (M&V) เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อเป็นการยืนยันผลการประหยัดพลังงานที่ได้นำ
      เสนอตามสัญญา
 8. รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ชดเชยส่วนต่าง กรณีผลการประหยัดไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
 9. กรณีโครงการหลอดไฟ LED นอกจากการรับประกันสินค้า (จำนวนปีตามที่ตกลงกันในสัญญา) แล้ว
      ยังมีสินค้าสำรอง (spare part) สำรองไว้ที่สถานประกอบการของผู้ประกอบการอีกจำนวนหนึ่ง 
      (จำนวนสินค้าสำรองตามที่ตกลงกันในสัญญา)

 

 

- คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา -

Visitors: 44,193