นิยามของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

รู้จักกับคำว่า "บริษัทจัดการพลังงาน"

(Energy Service Company: ESCO)"

 

 

         บริษัทจัดการพลังงาน คือ บริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือ พลังงานทดแทน ให้บริการครบวงจร โดยการให้บริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน 

       

 

 

การดำเนินงานของ ESCO ต้องมี

          (1) สัญญารับประกันผลการดำเนินงาน (EPC)
          (2) กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินงาน (M&V)

 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO

 

 • ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
 • ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO
 • แหล่งทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นต้น

 

 การให้บริการครบวงจรของ ESCO

 

 • ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงานของสถานประกอบการ
 • จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ (Proposal)
 • การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ
 • จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง
 • การบริหารโครงการ
 • ตรวจสอบและประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
 • รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
 • ชดเชยส่วนต่าง กรณีผลการประหยัดไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

 

 

 

 

รูปแบบการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 

การรับประกันผลประหยัด (Guaranteed Saving)

          ผู้รับบริการลงทุนและทำการกู้เงินจากแหล่งทุนโดยตรง พร้อมกับมีการจัดทำสัญญาพลังงานระหว่างผู้กู้กับแหล่งทุน โดยมี ESCO รับประกันผลการประหยัดพลังงานให้ผู้กู้ว่าค่าพลังงานที่สามารถประหยัดได้ของโครงการจะเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการจะต้องจ่ายในการลงทุน ถ้าหากค่าพลังงานที่ประหยัดได้จริงต่ำกว่าผลประหยัดที่กำหนดในสัญญารับประกันฯแล้ว ESCO จะเป็นผู้ออกเงินส่วนที่ขาดให้กับผู้บริการ

 


Source: ESCO Information Center ; www.thaiesco.org

 


 • สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC)คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ...

 • การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification; M&V) คือ การตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการอยู่ยังคงทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยคำนวณผ...
Visitors: 47,803