การตรวจวัดและพิสูจน์การประหยัดพลังงาน (M&V)         การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification; M&V) คือ การตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการอยู่ยังคงทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยคำนวณผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับจากการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานก่อน และหลังการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังแสดงตามสมการ

    

ผลการประหยัด = (ระดับการใช้พลังงานปกติ) ปรับแก้ — (ระดับการใช้พลังงานภายหลังดำเนินการ)

 

       ซึ่งการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) จะเป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการกำหนดและควบคุมความเสี่ยง (Performance Risk) ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจัดการพลังงาน ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบ ก่อสร้างที่ดีอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานแล้ว อาจทำให้ผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาพลังงานได้ ซึ่งการวัดและการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ มีที่มาของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ จะทำให้บริษัทจัดการพลังงานและเจ้าของสถานประกอบการมั่นใจได้ว่า ผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น จะเท่ากับที่ได้จากคำนวณทางวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาของโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการระบุระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของสถานประกอบการซึ่งระดับการใช้พลังงานปกตินี้จะต้องเป็นที่ยอมรับทั้งเจ้าของสถานประกอบการ และบริษัทจัดการพลังงาน

 

Source: ThaiEsco, http://www.thaiesco.org/2016/thai/mv_define.aspx


  • รู้จักกับคำว่า "บริษัทจัดการพลังงาน" (Energy Service Company: ESCO)" บริษัทจัดการพลังงานคือ บริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือ พลังงานทดแทน ให้บริกา...

  • สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC)คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ...
Visitors: 47,803