Recent Activities

   

 

- 25/10/61 -

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธภายใน
งานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
จากการใช้บริการ ESCO (ESCO Project Awards 2018) โดยมี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ลูกค้าที่ใช้บริการระบบบริษัทจัดการพลังงานของเรา
บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย

 

 

 

 

 

- 06/09/61 -

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธภายใน
งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018
เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 


คุณธนัญญ์สรวง โถสุวรรณจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
มอบของที่ระลึกให้คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม


บรรยากาศภายในงานสัมมนา

 

 

 

 

- 14/08/61-17/08/61 -

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดแสดงบูธภายใน
งานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561
(BDMS Academic Annual Meeting 2018)
ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

- 03/03/61 -

 

กฟผ. ลงนามสัญญาจ้างรับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO
ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โดยมี บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด บริษัทจัดการพลังงาน
เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเป็นหลอด LED

 

 

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) กับ
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 
เพื่อนำร่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ณ ห้อง Tea Room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (R) โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED 
จำนวนทั้งสิ้น 24,260 หลอด ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โดยมี กฟผ. เป็นที่ปรึกษา ทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง 
ตรวจวัดจริงตามสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO 
คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 60% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานรูปแบบเดิม
คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านหน่วยต่อปี 
หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 719 ตันต่อปี

 

 

 

 

- 01/12/60 -

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดแสดงบูธภายในงานสัมมนา 
"งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม" 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

 

 

 

- 07/11/60 -

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมการจัดแสดงบูธภายในงานสัมมนา
"โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ" ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
โดยโครงการดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการกระตุ้นผู้ประกอบการ SME 
ให้สะสมคะแนน Energy Point พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ 
และทางบริษัทของเราเองนั้นก็ได้มีส่วนในการนำเสนอโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานที่มีการจัดหาแหล่งเงินทุน 
และรับประกันผลประหยัด รวมถึงขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่สถานประกอบการที่สนใจ
เพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

- 29/09/60 -

ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโซลาร์เซลล์ระหว่าง 
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด โดย ดร.ทิศพล นครศรี ประธานกรรมการบริหาร และ 
บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด โดย คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ บริษัท สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
และได้มีการริเริ่มโครงการ PV Solar Car Parking 498 kWp หรือโครงการหลังคาจอดรถโซลาร์เซลล์ร่วมกัน 

 

 


(ภาพบน) ดร.ทิศพล นครศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด และ
คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ PV Solar Car Parking 498 kWp หรือโครงการหลังคาจอดรถโซลาร์เซลล์

 

 

ข่าวความร่วมมือระหว่าง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด 
และบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด โดยช่องข่าว MSS ฉะเชิงเทรา

 


 

- 06/09/60 -

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัดได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธภายในนิทรรศการ Energy Fair 
งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2017
เรื่อง “Energy 4.0…โอกาสของอุตสาหกรรมไทย” 

ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

(ภาพบน) ท่านหิน นววงศ์ ประธานคณะทำงาน โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาด
การอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของเรา ภายในงาน Energy Symposium 2017

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของเรา บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด 
ภายในงาน Energy Symposium 2017

 

 

 

  • 13/05/60 : บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
 
  • จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "เปลี่ยนรายจ่าย เป็นรายได้ จากการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธี ESCO" ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา และร่วมดำเนินรายการโดยคุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและประธานศูนย์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณธนันญ์สรวง โถสุวรรณจินดา นำเสนอวิธีการทำงาน ที่สามารถเปลี่ยนรายจ่ายค่าไฟฟ้าขององค์กร มาเป็น "รายได้" ให้กับองค์กรโดยไม่ต้องใช้งบลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ จากเจ้าขององค์กร ทั้งมหาชนและ SME ที่ได้ใช้วิธีของ ESCO ผ่านทาง บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ห้องจูปิเตอร์ 12 Challenger 1 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

 

Visitors: 53,113