>ข่าวสาร ด้านพลังงาน

 

 ข่าวสารด้านพลังงาน 
แต่ละสื่อสิ่งพิมพ์
ประจำวัน™™

 


รพ.พิจิตรติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ พบช่วยประหยัดพลังงานลง 7% คาดจะคุ้มทุนภายใน 2 ปี สธ.เตรียมขยายในสถานบริการกว่า 1
,000 แห่ง หวังช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและลดโลกร้อน
 


                      นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และในโรงพยาบาล ร้อยละ 70 ขณะนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับ รพ.พิจิตรมีความพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อ ต.ค. 2561 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 180,000 หน่วย ใช้เงินลงทุน 6.2 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน 4.34 ล้านบาท โรงพยาบาลสมทบ 1.86 ล้านบาท สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 7 ต่อเดือนจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาลเดือนละ 200,600 หน่วย คาดว่าจะคุ้มทุนภายใน 2 ปีหลังจากนี้


สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สธ.ได้เตรียมแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.หน่วยบริการปฐมภูมิรวม 882 แห่ง ได้แก่ รพ.สต./ สาธารณสุขชุมชน (สสช.)/ สุขศาลาที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 114 แห่ง รพ.สต.ที่ไฟฟ้าไม่เสถียร 169 แห่ง รพ.สต.ในพื้นที่เขตชายแดน 472 แห่ง รพ.สต.ในพื้นที่เกาะ 48 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 78 แห่ง และรพ.สต.ทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ 1 แห่ง 2.โรงพยาบาลที่มีความพร้อมดำเนินการ 131 แห่ง และ 3.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 39 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 แห่ง และรพ.พระราชทานนามชัยพัฒน์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในสถานบริการ ตลอดจนช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและลดโลกร้อน
       **ขอขอบคุณข่าวสารจากhttps://amp.mgronline.com/qol/9620000031695.html?fbclid=IwAR0tr1j9zumPKFGcL2AaM3O8wBZtUHZvfKYo5NYSe6_inqj58OEQ76X5vKg


Visitors: 44,196